Tietosuoja on perusoikeutesi, jota sitoudumme vaalimaan. Tässä tietosuojalausekkeessa selostetaan, mitä henkilökohtaisia tietoja Ilves-yhtiöt (Ilves Solutions Oy ja Ilves Valmisohjelmistot Oy) käsittelevät, miten käsittelemme niitä ja mihin tarkoituksiin niitä käsitellään.

Tämä tietosuojalauseke koskee Ilves-yhtiöiden ja sinun välistä kanssakäymistä sekä Ilveshaku-tuotteita, joissa on tämä lauseke.

1. Yleistä tietosuojalausekkeesta


Ilves Solutions Oy ja Ilves Valmisohjelmistot Oy (jäljempänä ”Palvelun tuottaja”) ovat sitoutuneet suojaamaan asiakkaidensa ja ylläpitämänsä IlvesHaku.fi -verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttäjien yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja viranomaisten määräysten, sellaisina kuin ne kulloinkin Palvelun tuottajaa velvoittavat, mukaisesti.

Käyttämällä Palvelua käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”) hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen sisältämät ehdot (jäljempänä ”Ehdot”). Mikäli Käyttäjä ei hyväksy ehtoja, Käyttäjän tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö.

2. Kerättävät tiedot


Palvelun tuottaja kerää Käyttäjästä sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia Ehtojen kohdassa 4 kuvattujen käsittelytarkoitusten kannalta. Käyttäjästä kerättäviin tietoihin kuuluvat:

Käyttäjän henkilötiedot:

Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot:

Palvelun tuottaja tallentaa asiakasrekisteriin tiedot:

Käyttäjän nimestä, arvosta tai ammatista, iästä, sukupuolesta ja äidinkielestä

yhden Käyttäjään liitettävän tunnistetiedon

yhteystiedot yhteydenottoa varten

3. Kerättävien tietojen lähteet


Käyttäjästä kerättävien henkilötietojen pääasialliset lähteet ovat:

Käyttäjän itse Palveluun rekisteröitymisen tai käyttäjäprofiilin päivittämisen yhteydessä antamat tiedot

näissä Ehdoissa kuvattujen tekniikoiden kautta saadut tiedot Palvelun käyttämisestä

4. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus


Palvelun tuottaja kerää henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka voidaan jaotella seuraavasti:

Palvelun hallinta, toiminta, ylläpito ja parantaminen

Palvelun sekä siihen liittyvien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen ja yksilöiminen

kysymyksiin ja pyyntöihin vastaaminen ja niiden toteuttaminen

Palvelun tuottajan laillisten velvollisuuksien täyttäminen

muut Käyttäjän valtuuttamat tarkoitukset

muut käyttötarkoitukset soveltuvan lainsäädännön mukaisesti

muu viestintä Käyttäjän kanssa

5.Henkilötietojen säilytys


Palvelun tuottaja säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä kohdassa 4 yksilöityjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut käyttäjätililleen pitkään aikaan, tyypillisesti 12 kuukauteen, Käyttäjää koskevat henkilötiedot pääasiassa poistetaan, siirretään pysyvään arkistorekisteriin tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei Käyttäjä ole enää niistä tunnistettavissa.

Palvelujen julkisiin osioihin, kuten keskustelupalstoille, jää edellä mainitusta huolimatta näkyville Käyttäjän julkaisemia itseään koskevia tietoja.

Palvelun tuottaja säilyttää lisäksi henkilötietoja siten kuin voimassaoleva lainsäädäntö sitä edellyttää.

6. Henkilötietojen käsittely


Henkilötietoja käsittelevät lähtökohtaisesti Palvelun tuottajan työntekijät.

Mikäli Palvelun tuottaja on ulkoistanut henkilötietojen käsittely kolmannelle taholle, Palvelun tuottaja varmistaa sopimuksellisin järjestelyin, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä.

Henkilötietoja ei ole tarkoitus siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja tultaisiin myöhemmin siirtämään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, Palvelun tuottaja huolehtii henkilötietojen riittävän suojan tasosta muun ohella lainsäädännön edellyttämillä sopimuksellisilla takeilla, esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission mallisopimuslausekkeita.

7. Henkilötietojen luovuttaminen


Palvelun tuottaja ei myy, vuokraa tai luovuta Käyttäjän henkilötietoja kolmansille tahoille muissa kuin jäljempänä tässä kohdassa 7 mainituissa tilanteissa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle taholle, mikäli Käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen tai muun tahon kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvan Palvelun tuottajaa velvoittavan määräyksen johdosta.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten, jolloin tiedot muutetaan siten, ettei Käyttäjä ole tunnistettavissa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Palveluun liittyvän liiketoiminnan uudelleen järjestelyn kuten liiketoimintakaupan, sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä tällaisen uudelleen järjestelyn osapuolelle tai tämän neuvonantajille.

8. Henkilötietojen suojaaminen


Palvelun tuottaja käyttää tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Vaikka Palvelun tuottaja tekee parhaansa suojellakseen henkilötietoja mahdollisilta riskeiltä ja paljastumisilta, täydellistä tietoturvaa on verkkoympäristössä mahdotonta luoda. Siksi Käyttäjän ei tulisi paljastaa Palvelussa mitään sellaista tietoa, mikä on erityisen arkaluonteista tai mitä ei erityisesti vaadita kyseisessä yhteydessä.

9. Evästeiden käyttö


Evästeet (”cookies”) ovat pieniä selaimen Käyttäjän päätelaitteelle tallentamia tiedostoja, jotka sisältävät yksilöllisen tunnisteen, joka avulla Palvelun tuottaja voi tunnistaa Käyttäjän ja laskea Palvelussa vierailleet selaimet.

Palvelun tuottaja voi kerätä Käyttäjän päätelaitetta ja Palvelun käyttöä koskevia tietoja evästeiden ja muiden tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston hyödyntämisen, avulla.

10. Kolmansien tahojen tiedonkeruu


Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Palveluun liittyviä Palvelun ulkopuolia tahoja kuten mittaus- ja seurantapalvelujen tarjoajia sekä niin sanottujen yhteisöliitännäisten, kuten Facebookin, Twitterin ja Google+:n tarjoamien liitännäispalvelujen, tarjoajia.

Koska edellä mainittujen kolmansien osapuolten palvelut perustuvat, niiltä osin kuin niitä kulloinkin tarjotaan tai hyödynnetään Palvelun yhteydessä, tiedonsiirtoon Palvelun ja kyseisen kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun välillä, on mahdollista, että tällainen kolmas osapuoli pystyy keräämään tietoa Käyttäjästä muun ohella asentamalla evästeitä Käyttäjän päätelaitteelle.

Palvelun tuottaja pyrkii mahdollisuuksien mukaan sopimusjärjestelyin varmistumaan siitä, että tällaiset kolmannet tahot noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä.

11. Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet


Suoramarkkinointikielto: Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@ilveshaku.fi.

Pääsy henkilötietoihin ja tietojen oikaisu: Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot sekä vaatia virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua, poistamista tai täydentämistä ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@ilveshaku.fi.

Tietojen poistaminen: Käyttäjällä on oikeus pyytää hänestä talletettujen henkilötietojen poistamista ilmoittamalla siitä osoitteeseen asiakaspalvelu@ilveshaku.fi.

Suostumuksen peruuttaminen: Käyttäjällä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus ilmoittamalla siitä osoitteeseen asiakaspalvelu@ilveshaku.fi.

Käsittelyn rajoittaminen: Käyttäjällä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua ilmoittamalla siitä osoitteeseen asiakaspalvelu@ilveshaku.fi.

Siirto järjestelmästä toiseen: Käyttäjällä on oikeus pyytää, että häntä koskevat henkilötiedot siirretään toiseen järjestelmään ilmoittamalla siitä osoitteeseen asiakaspalvelu@ilveshaku.fi.

Evästeiden estäminen: Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden estäminen voi vaikuttaa Käyttäjän käyttökokemukseen.

Evästeiden tyhjentäminen: Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimensa asetuksista. Evästeiden tyhjentäminen voi vaikuttaa Käyttäjän käyttökokemukseen.

Valitusoikeus: Käyttäjällä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html.

12. Tietosuojalausekkeen muuttaminen


Palvelun tuottaja pyrkii jatkuvasti kehittämään Palvelua, mistä voi aiheutua muutostarpeita koskien näitä Ehtoja. Muutostarpeita voi nousta myös lainsäädännöstä ja viranomaisten määräyksistä.

Palvelun tuottajalla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja. Ehtojen muutoksesta ilmoitetaan Palvelussa. Palvelun tuottaja kehottaa Käyttäjää tutustumaan säännöllisesti Ehtojen sisältöön.

Palvelun käytön jatkaminen uusien Ehtojen julkaisun jälkeen katsotaan muutettujen Ehtojen hyväksymiseksi.

13. Yhteydenotot


Pyydämme Käyttäjää ensisijaisesti osoittamaan näihin Ehtoihin liittyvät yhteydenotot seuraavalla henkilötietoasioiden yhteyshenkilölle: Heikki Ilvessalo, puhelin 040 5471501

Käyttäjä voi toimittaa näihin Ehtoihin liittyvän yhteydenoton myös osoitteeseen:

Ilves Solutions Oy
Niittymäentie 9
02200 Espoo

Tätä tietosuojalausetta on päivitetty viimeksi lokakuussa 2023.

Back-top