Tietosuoja on perusoikeutesi, jota sitoudumme vaalimaan. Tässä tietosuojalausekkeessa selostetaan, mitä henkilökohtaisia tietoja Ilves-yhtiöt (Ilves Solutions Oy ja Ilves Valmisohjelmistot Oy) käsittelevät, miten käsittelemme niitä ja mihin tarkoituksiin niitä käsitellään.

Tämä tietosuojalauseke koskee

1. Yleistä tietosuojalausekkeesta


Ilves Solutions Oy ja Ilves Valmisohjelmistot Oy (”Palvelun tuottaja”) ovat sitoutuneet suojaamaan asiakkaidensa ja ylläpitämänsä Ilvessolutions.fi ja ilveshaku.fi -verkkopalveluidensa (”Palvelu”) käyttäjien yksityisyyttä EU:n tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 ja hallinnoimiensa Verkostojen Tietosuojalain 2018/1050 sekä viranomaisten määräysten mukaisesti, sellaisina kuin ne kulloinkin Palvelun tuottajaa velvoittavat.

Käyttämällä Palvelua tai luovuttavalla tietonsa Verkostolle käyttäjä (”Käyttäjä”) hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen sisältämät ehdot (”Ehdot”). Mikäli Käyttäjä ei hyväksy ehtoja

2. Kerättävät tiedot


Palvelun tuottaja tai Verkoston hallinnoija kerää Käyttäjästä sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeellisia Ehtojen kohdassa 4 kuvattujen käsittelytarkoitusten kannalta. Käyttäjästä kerättäviin tietoihin kuuluvat:

Käyttäjän henkilötiedot:

Palvelun käyttöä kuvaavat tiedot:

Palvelun tuottaja tallentaa asiakasrekisteriin tiedot

Verkoston hallinnoija tallentaa asiakasrekisteriin tiedot

3. Kerättävien tietojen lähteet


Käyttäjästä kerättävien henkilötietojen pääasialliset lähteet ovat

4. Henkilötietojen keräämisen tarkoitus


Palvelun tuottaja kerää henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin käyttötarkoituksiin, jotka voidaan jaotella seuraavasti:

5.Henkilötietojen säilytys


Palvelun tuottaja tai Verkoston hallinnoija säilyttää henkilötietoja vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä kohdassa 4 yksilöityjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Mikäli Käyttäjä ei ole kirjautunut Palvelun käyttäjätililleen pitkään aikaan, tyypillisesti 12 kuukauteen, Käyttäjää koskevat henkilötiedot pääasiassa poistetaan, siirretään pysyvään arkistorekisteriin tai muutetaan sellaiseen muotoon, ettei Käyttäjä ole enää niistä tunnistettavissa.

Palvelujen julkisiin osioihin, kuten keskustelupalstoille, jää edellä mainitusta huolimatta näkyville Käyttäjän julkaisemia itseään koskevia tietoja.

Palvelun tuottaja säilyttää lisäksi henkilötietoja siten kuin voimassaoleva lainsäädäntö sitä edellyttää.

6. Henkilötietojen käsittely


Henkilötietoja käsittelevät lähtökohtaisesti Palvelun tuottajan työntekijät.

Mikäli Palvelun tuottaja on ulkoistanut henkilötietojen käsittely kolmannelle taholle, Palvelun tuottaja varmistaa sopimuksellisin järjestelyin, että henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan soveltuvaa lainsäädäntöä ja viranomaisten määräyksiä.

Henkilötietoja käsitellään lähtokohtaisesti EU/ETA -alueilla. Palvelun tuottaja saattaa joutua sallimaan tietojen siirtymisen EU/ETA -alueiden ulkopuolelle (esim. Hubspot-järjestelmää käyttäessään), jolloin henkilötietojen suojan taso saattaa olla heikompi kuin EU/ETA -alueilla. Palvelun tuottaja huolehtii näissä yhteyksissä henkilötietojen riittävän suojan tasosta muun ohella lainsäädännön edellyttämillä sopimuksellisilla keinoilla, esimerkiksi käyttämällä Euroopan komission mallisopimuslausekkeita.

7. Henkilötietojen luovuttaminen


Palvelun tuottaja ei myy, vuokraa tai luovuta Käyttäjän henkilötietoja kolmansille tahoille muissa kuin jäljempänä tässä kohdassa 7 mainituissa tilanteissa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannelle taholle, mikäli Käyttäjä on antanut siihen nimenomaisen suostumuksensa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa toimivaltaisen viranomaisen tai muun tahon kulloinkin voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvan Palvelun tuottajaa velvoittavan määräyksen johdosta.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten, jolloin tiedot muutetaan siten, ettei Käyttäjä ole tunnistettavissa.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa Palveluun liittyvän liiketoiminnan uudelleen järjestelyn kuten liiketoimintakaupan, sulautumisen tai jakautumisen yhteydessä tällaisen uudelleen järjestelyn osapuolelle tai tämän neuvonantajille.

8. Henkilötietojen suojaaminen


Palvelun tuottaja käyttää tarpeellisia teknisiä ja operatiivisia keinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan tietoturvapolitiikkansa mukaisesti.

Tällaisia keinoja ovat muun muassa palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen ja niiden käytön valvonta, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen sekä alihankkijoiden huolellinen valinta.

Vaikka Palvelun tuottaja tekee parhaansa suojellakseen henkilötietoja mahdollisilta riskeiltä ja paljastumisilta, täydellistä tietoturvaa on verkkoympäristössä mahdotonta luoda. Siksi Käyttäjän ei tulisi paljastaa Palvelun tuottajan kanssa käydyssä viestinnässä tai Verkostossa mitään sellaista tietoa, mikä on erityisen arkaluonteista tai mitä ei erityisesti vaadita kyseisessä yhteydessä.

9. Evästeiden käyttö


Evästeet (”cookies”) ovat pieniä selaimen Käyttäjän päätelaitteelle tallentamia tiedostoja, jotka sisältävät yksilöllisen tunnisteen. Niiden avulla Palvelun tuottaja tai Verkoston hallinnoija voi tunnistaa Käyttäjän ja tarkastella vierailuja Palvelun tuottajan verkkopalveluissa.

Palvelun tuottaja tai Verkoston hallinnoija voi kerätä Palvelun käyttöä koskevia tietoja evästeiden ja muiden tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston hyödyntämisen avulla.

10. Kolmansien tahojen tiedonkeruu


Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan Palveluun tai Verkostoon liittyviä Palvelun ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalvelujen tarjoajia (esim Leadfeader), sekä niin sanottujen yhteisöliitännäispalvelujen tarjoajia, kuten LinkedIn ja Google.

Koska edellä mainittujen kolmansien osapuolten palvelut perustuvat, niiltä osin kuin niitä kulloinkin tarjotaan tai hyödynnetään Palvelun yhteydessä, tiedonsiirtoon Palvelun ja kyseisen kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun välillä, on mahdollista, että tällainen kolmas osapuoli pystyy keräämään tietoa Käyttäjästä muun ohella asentamalla evästeitä Käyttäjän päätelaitteelle.

Palvelun tuottaja pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan sopimusjärjestelyin varmistumaan siitä, että tällaiset kolmannet tahot noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä.

11. Käyttäjän vaikutusmahdollisuudet


Suoramarkkinointikielto: Käyttäjällä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia varten ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info@ilvessolutions.fi tai poistumalla uutiskirjeen lähetyslistalta uutiskirjeen linkin kautta.

Pääsy henkilötietoihin ja tietojen oikaisu: Käyttäjällä on oikeus tarkastaa hänestä tallennetut henkilötiedot sekä vaatia virheellisten, tarpeettomien, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua, poistamista tai täydentämistä ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info@ilvessolutions.fi.

Tietojen poistaminen: Käyttäjällä on oikeus pyytää hänestä talletettujen henkilötietojen poistamista ilmoittamalla siitä osoitteeseen info@ilvessolutions.fi.

Suostumuksen peruuttaminen: Käyttäjällä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus ilmoittamalla siitä osoitteeseen info@ilvessolutions.fi.

Käsittelyn rajoittaminen: Käyttäjällä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua ilmoittamalla siitä osoitteeseen info@ilvessolutions.fi.

Siirto järjestelmästä toiseen: Käyttäjällä on oikeus pyytää, että häntä koskevat henkilötiedot siirretään toiseen järjestelmään ilmoittamalla siitä osoitteeseen info@ilvessolutions.fi.

Evästeiden estäminen: Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden estäminen voi vaikuttaa Käyttäjän käyttökokemukseen.

Evästeiden tyhjentäminen: Käyttäjä voi tyhjentää evästeet selaimensa asetuksista. Evästeiden tyhjentäminen voi vaikuttaa Käyttäjän käyttökokemukseen.

Valitusoikeus: Käyttäjällä on oikeus saattaa asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, mikäli hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot tästä.

12. Tietosuojalausekkeen muuttaminen


Palvelun tuottaja pyrkii jatkuvasti kehittämään Palvelua ja Verkoston hallintaa, mistä voi aiheutua muutostarpeita näihin Ehtoihin. Muutostarpeita voi nousta myös lainsäädännöstä ja viranomaisten määräyksistä.

Palvelun tuottajalla on oikeus muuttaa näitä Ehtoja. Ehtojen muutoksesta ilmoitetaan Palvelussa. Palvelun tuottaja kehottaa Käyttäjää tutustumaan säännöllisesti Ehtojen sisältöön.

Palvelun käytön jatkaminen uusien Ehtojen julkaisun jälkeen katsotaan muutettujen Ehtojen hyväksymiseksi.

13. Yhteydenotot


Pyydämme Käyttäjää ensisijaisesti osoittamaan näihin Ehtoihin liittyvät yhteydenotot seuraavalla henkilötietoasioiden yhteyshenkilölle: Heikki Ilvessalo, puhelin 040 5471501

Käyttäjä voi toimittaa näihin Ehtoihin liittyvän yhteydenoton myös osoitteeseen:

Ilves Solutions Oy / Ilves Valmisohjelmistot Oy
Niittymäentie 9
02200 Espoo

Tätä tietosuojalausetta on päivitetty viimeksi 12.1.2024.

Back-top